Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

1

ΠΑΤΡΑ: Στις 22 Αυγούστου η Γενική Συνέλευση της Αυτοκινητοδρόμιο ΑΕ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «AYTOKINHTOΔPOMIO ΠATPAΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30’, στο Επιμελητήριο Αχαΐας (ισόγεια αίθουσα), στην Πάτρα, οδός Μιχαλακοπούλου 58, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 (01/01/2015-31/12/2015) μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης λήγουσας την 31-12-2015.
3. Διάφορες Ανακοινώσεις
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα, Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνία. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση δι’ αντιπροσώπου, οφείλει να καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης στα γραφεία της εταιρείας εντός της ίδιας προθεσμίας. Πάτρα 18/07/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΚ. ΦΛΩΡΑΤΟΣ